درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

مهدی کریمی

رئیس هیئت مدیره

حسن کریمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

اصغر رستمی

نایب رئیس هیات مدیره