درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

محسن سلطانی شیرازی

رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

مهدی احمدی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره

زهرا السادات شجاعی برهان

عضو هیئت مدیره