درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

محمد علی جناب

نائب رئیس هیئت مدیره

امیر منصور عطائی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

فرزانه فهیمی

عضو هیئت مدیره