مجله

Thumb

ویژگی مخزن چرخ دار

از مخزن چرخ دار  برای حمل و جابجایی مایعات است با این تفاوت که این مخازن قابلیت جدا شدن و وصل شدن به کشنده را دارند