درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

حسن بیت الهی سفیدی

رئیس هیئت مدیره

محمد احمدی

مدیر عامل

اسماعیل سیف پور

نائب رئیس هیئت مدیره

سام ترک نژاد

عضو هیئت مدیره