درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

علی اصغر گل سرخی

رئیس هیئت مدیره

علی اکبر گل سرخی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

ناصر غفوری

عضو هیئت مدیره

ابوالحسن سعیدی

نائب رئیس هیئت مدیره