درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

مسعود فریدی

مدیر عامل

جلیل فریدی

عضو هیئت مدیره

ابراهیم فیضی

رئیس هیئت مدیره

محمد محسن گلابی

عضو هیئت مدیره