درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

علیرضا تقدیری

رئیس هیئت مدیره

صرافی سینا

عضو هیئت مدیره

علی محمدی فلاح

نائب رئیس هیئت مدیره

اکبر شریف کاشانی

عضو هیئت مدیره