درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

عبدالرحیم صالحی دزفولی

عضو هیئت مدیره

علی اکبر حسین پوربه

نائب رئیس هیئت مدیره

عباس قلندر زاده

رئیس هیئت مدیره

ناصر تالی

عضو هیئت مدیره

مجتبی صالحی دزفولی

عضو هیئت مدیره