درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

سیدسعید عبداللهی

نایب رییس هیأت مدیره

سیدرضا عبداللهی

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

سیداحسان عبداللهی

عضو هیأت مدیره