عملیات هرس

عملیات هرس
عملیات هرس : حفظ و نگهداري از انبوه درختان شهري يكي از الويت هاي مهم شرکت دهکده سبز پوش(پیمانکار فضای سبز-مدیریت پسماند) جهت مناسب سازي چهره شهر مي باشد و در اين راستا هرس درختان هر ساله با نظارت اداره نظارت سازمان پارك ها و فضاي سبز با هدف برقراري توازن بين اندام هاي هوايي و زميني درخت ، زيبا سازي منظر شهري ، ايجاد رضايتمندي شهروندان ، فرهنگسازي ، پيشگيري از تخريب فضاي سبز و هرس هاي خودسرانه ، ايجاد ديد كافي براي رانندگان در تقاطع هاي اصلي و فرعي انجام مي پذيرد.(پیمانکار فضای سبز-مدیریت پسماند) هرس هر درخت در فضاي سبز شهري بستگي به نوع گونه گياهي ، سن درخت ، موقعيت و استقرار مكاني درخت دارد. هرس و بازپيرايي شاخه هاي درختان هر ساله با هدف حذف شاخه هاي خشك ، بيمار و همچنين آراستگي درختان انجام گرفته و هرس پرچين هاي معابر و رفيوژهاي سطح شهر نيز به صورت مستمر و مداوم به منظور ايجاد يكنواختي بيشتر در سطح فضاي سبز شهري انجام مي گيرد. ضدعفوني وسايل و ادوات هرس ، استفاده از چسب مخصوص باغباني ، جمع آوري و انتقال سريع سر شاخه ها ، تجهيز كارگران هرس كار و الزام به رعايت نكات ايمني جهت جلوگيري از هر گونه خطرات احتمالي از مواردي است كه گروه عمليات هرس ملزم به اجراي آن است. (مدیریت پسماند - پیمانکار فضای سبز )