فضای سبز شهری

فضای سبز شهری
مساله فضای سبز شهری یکی از مهمترین ارکان زندگی شهرنشینی به شمار می رود این مقوله دارای بعدهای زیست محیطی،اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی می باشد. فضاها ی سبز در محیط شهری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جامعه مطرح می شود .از مهم ترین کاربردهای این کاربری در سطح شهرها می توان به جذب دی اکسید کربن و سایر گازهای سمی و تولید اکسیژن، تعدیل و بهبود شرایط آب و هوایی شهرها، کاهش آلودگی صدا، بهبود روحیه افراد، جلوگیری از فرسایش آبی و بادی خاک، تصفیه فاضلاب، کاهش خطرات ناشی از جاری شدن سیل، زیباسازی منظر و جلوگیری از رشد و توسعه بی رویه شهری و حاشیه نشینی اشاره کرد . تعریف فضای سبز : فضای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش های طبیعی و یا انسان ساخت است که توسط کارفرما جهت اجرای پیمان به پیمانکار فضای سبز در طول مدت پیمان واگذار می گردد. اجزاء فضای سبز به شرح ذیل است: بوستان ها (پارک ها ) : قمستی از فضاهای سبزی هستند که مورد استفاده مردم قرار گرفته و علاوه بر وجود گیاهان، (درختکاری، چمن کاری و گل کاری) به فضاهای تفریحی، ورزشی، فرهنگی، هنری وخدمات اختصاص یافته. جنگل کاری های دست کاشت وپارک های جنگلی : عمدتاَ بامساحت زیاد ودرحاشیه شهر قرارگرفته که بخش انبوهی از این پارک ها به درخت کاری اختصاص داده شده است. درخت کاری،چمن کاری وگلکاری معابر : قطعات پراکنده فضای سبزشامل قطعات موجود در دوربرگردان بزرگراه ها وفضای سبز غیر مسطح حاشیه بزرگراه ها وسایر محل ها. شرکت پیمانکار فضای سبز : به شرکت های پیمانکار فضای سبز اطلاق خواهد گردید که در اساسنامه و موضوع آن انجام عملیات احداث ونگهداری فضای سبز پیش بینی شده و حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل دارای مدرک کارشناسی کشاورزی یا فضای سبز باشد که شرکت دهکده سبز پوش مفتخر است به عنوان شرکت پیمانکار فضای سبز کلیه خدمات فوق ذکر را به شهروندان محترم ارائه نماید.