خدمات

امور اداری

تجارت و مدیریت تجاری

اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی

انجام پروژه های تولیدی و صنعتی و بازرگانی

انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز

سرمایه گذاری در شرکت های خرید سهام

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما