درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

حمید بخشی

رئیس هیئت مدیره

احسان اله جنابی

نائب رئیس هیئت مدیره

معصومه جلیلی

عضو هیئت مدیره

الهام اصالت

بازرس اصلی

احمد جعفری

بازرس علی البدل