درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

مصطفی مهدی زاده

رئیس هیئت مدیره

سید محسن موسویان

نائب رئیس هیئت مدیره

علیرضا مهدی زاده ساری

مدیر عامل

محسن نبی پور

رئیس هیئت مدیره

احمدرضا رستمی

رئیس هیئت مدیره