خدمات

مهندسی و فناوری مواد به فعالیت های - پژوهشی و آزمایشگاهی

آزمون های پژوهشی

طراحی مهندسی و شبیه سازی

مشاوره مهندسی در زمینه های متفاوت علم و مهندسی مواد

اجرای پروژه های صنعتی و پژوهشی در زمینه های مختلف علم و مهندسی مواد

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما