پارس صحت آزمون

پارس صحت آزمون

درباره ما

کیفیت زبان مشترکی است که هر مجموعه تولیدی یا خدماتی با تامین و عرضه آن در حد مطلوب قادر به معرفی خود و القای حس وفاداری در مشتریان می گردد. کیفیت مفهوم عمیقی داشته و بدون فراهم آوری زیرساخت های آن میسر نگشته و دستیابی به کیفیت در بعد بین المللی آن اوج آمال هر مجموعه و شرکتی خواهد بود. آزمون و کالیبراسیون ادواری تجهیزات هر صنعت و مجموعه های آن ضامن بقای نام و بهبود مستمر آن و پیش نیاز پیاده سازی هر سیستم کیفیتی می باشد. آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون

محصولات

خدمات

خدمات کالیبراسیون ابزاردقیق و تجهیزات آزمایشگاهی

برگزاری دوره های آموزش کالیبراسیون ابزاردقیق و سیستم های کیفیت

تصاویر کاری

مدیریت