درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

ملک مراد قیاسوند

مدیر عامل

مهدی ریاحی خرم

رئیس هیئت مدیره

سید عبدالحمید بهشتی روی

نائب رئیس هیئت مدیره

حسین تابیدانی

عضو هیئت مدیره

مصطفی عسگری

عضو هیئت مدیره

محمد علی حیدری دلگرم

عضو هیئت مدیره