دبی سنج های التراسونیک آب و فاضلاب}

دبی سنج های التراسونیک آب و فاضلاب

بروز

موارد کاربرد فلومترهای آب: مدیریت شبکه توزیع و انتقال آب مدیریت منطقه مجزا (DMA) شناسایی و مدیریت نشت و هدر رفت در خطوط انتقال شناسایی برداشت های غیر قانونی از شبکه توزیع مدیریت آب بدون درآمد (Non-reveneue water) انجام محاسبات و تعیین هزینه های مصرف

بالا