سوئیچ های امنیتی فتوالکتریک تک بیم}
سوئیچ های امنیتی فتوالکتریک تک بیم}

سوئیچ های امنیتی فتوالکتریک تک بیم

به روز

این سوئیچ ها شامل یک فرستنده و یک گیرنده که تنها یک بیم فرستاده می شود. در صورت قطع شدن این بیم سیگنالی جهت حفاظت فرستاده می شود.

بالا