سیستم های اسکنر حفاظتی با دوربین}
سیستم های اسکنر حفاظتی با دوربین}

سیستم های اسکنر حفاظتی با دوربین

به روز

سیستم های حفاظتی دوربینی بر اساس تکنولوژی تصویربرداری و پردازش آن عمل کرده و با ایجاد یک پرده لیزری در مقابل نواحی خطرخیز محافظت به عمل می آورد.

بالا