حقوق و دستمزد

Sorry, Posts you requested could not be found...

مزایای مستمر و غیر مستمر
حقوق و دستمزدمنابع انسانی

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر و کنترلهای داخلی حسابداری حقوق و دستمزد

مزایای مستمر و غیر مستمر : مزایای مستمر مزایایی هستند که هر ماهه کارگر دریافت میکند؛ و مزاییایی که دائمی نمی باشند و با توجه به شرایط،کارگر دریافت میکند را مزایای غیرمستمر می نامند،نمونه بارز مزایای غیرمستمر حق مأمریت،پاداش و ... می باشد. ممکن است شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، مبالغی دیگر را به عنوان مزایا دریافت کند.دریافت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد علاوه بر مزد اصلی مزایای شغلی است. نمونه این مزایا حق مسکن،خواربار و سایر موارد مشابه می باشد. این مزایا می توانند مستمر یا غیر مستمر باشند. مدت کار بر اساس ماده 51...
چگونه یک سند حسابداری برای مساعده و حقوق ثبت کنیم
حقوق و دستمزدمنابع انسانی

چگونه یک سند حسابداری برای مساعده و حقوق ثبت کنیم ؟

چگونه باید یک سند حسابداری برای مساعده و حقوق ثبت کنیم ؟ برای ثبت یک سند حسابداری برای مساعده و حقوق لازم است مواردی را بدانیم و انجام دهیم. در زیر با مثالی این موارد را شرح می دهیم : نمونه ای از ثبت صدور سند مساعده برای مثال، برای ثبت های طی ماه مانند مساعده می توان گونه عمل کرد که ؛ مساعده جزء سر فصل حساب های دریافتی لحاظ می شود و در ستون بدهکاران می باشد و در ادامه باید موجودی نقد و بانک را بستانکار این مبلغ مساعده قرار داد. نمونه ثبت سند حسابداری مساعده ردیف...
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزدمنابع انسانی

نحوه صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است ؟

نحوه صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد از اصلی ترین اسناد ثبتی در حسابداری می باشد و در پایان هر ماه به عنوان آخرین سند ثبت می گردد. جهت انجام امور ثبتی این سند نیازمند محاسبه حقوق و دستمزد می باشد و نتیجه ای که از ثبت این محاسبات بدست می اید، اطلاعات اولیه ثبت سند است.یکی از اسناد مفصل در حسابداری سند حقوق و دستمزد می باشد. پیش از ثبت سند حسابدرای حقوق و دستمزد باید محاسبات حقوق و دستمزد انجام شده باشد.نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد جهت ثبت سند در نرم افزار...
حسابداری حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزدمنابع انسانی

حسابداری حقوق و دستمزد به چه صورت می باشد ؟

حسابداری حقوق و دستمزد ضرورت بکارگیری نرم افزارهای مالی زمانی نمود پیدا می کند که لازم باشد محاسبات پیچیده در کوتاهترین زمان ممکن و پرهیز از هر گونه خطا صورت گیرد. سند حسابداری حقوق و دستمزد نمونه بارزی از همین محاسبات می باشد که مسئولین مالی همیشه درگیر آن می باشند. مهم ترین دستاورد این مقاله ارائه آسان و کامل، مطابق استانداردهای حسابداری از روند ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد در سیستم های مالی می باشد. صدور اسناد حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد به ثبت های طی ماه، ثبت های لیست حقوق و دستمزد در پایان هر ماه...