قانون کار

Sorry, Posts you requested could not be found...

قرارداد
قوانین کار

نمونه ای از قرارداد کار بر اساس قوانین کار جمهوری اسلامی

نمونه قرارداد كار در یک  سازمان فرضی اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران بين كارفرما /نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود. 1) مشخصات طرفين: كارفرما/ نماينده    قانوني كارفرما 2) نوع قرارداد    دائم□               موقت□            كار معين□ 3) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي‌‌يابد : 4) محل انجام كار:  5) تاريخ انعقاد قرارداد:  6) مدت قرارداد:  7) ساعت كار:  ميزان ساعت كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي‌گردد، ساعت كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين...