بذرکار جوی و پشته کار 16 ردیفه 2.5 متری}

بذرکار جوی و پشته کار 16 ردیفه 2.5 متری

به روز

مدل دستگاه: MZFK2.5-16/4

بالا