کلوخ خرد کن و بسترساز بذر}
کلوخ خرد کن و بسترساز بذر}

کلوخ خرد کن و بسترساز بذر

به روز

دستگاه سيکلوتيلر با چرخش تيغه هاي عمودي کلوخه ها را خرد و يک دانه بندي مناسب از عمق تا سطح (بزرگ به کوچک) در بستر بذر بوجود مي آورد و خاک نسبتاً نرمي را براي رشد بذور ايجاد مي نمايد سپس در دومين مرحله ماله سطح کار را تسطيح نسبي و در نهايت غلطک ، کلوخه هاي سطحي را خرد و هواي خاک را تخليه و فشردگي نسبي خاک را براي محيط بذر آماده مي کند.

بالا