تريلر کودپاش دامی}

تريلر کودپاش دامی

به روز

اين دستگاه با ويژگيهاي خاص خود در پاشش يکنواخت انواع کودهاي دامي و مرغي خشک و نيز کودهاي شيميايي،توانسته جايگاه و مرتبه اي بالا در مقايسه با نمونه هاي داخلي پيدا کند، لاستيکهاي پهن و عريض کاهش فشرگي خاک را در ترددهاي مکرر دستگاه در مزرعه بدنبال داشته و ظرفيت بالاي مخزن راندمان زراعي آن را در افزايش مدت زمان کارکرد در مزرعه بهبود بخشيده است.

بالا