سنگ جمع کن اتوماتيک}

سنگ جمع کن اتوماتيک

به روز

وجود سنگ در برخي از اراضي کشاورزي باعث آسيب و صدمه به قطعات ادوات خاک ورزي و ماشين هاي کاشت مي شود که موجب افزايش هزينه هاي توليد شده و از طرفي به تبخير رطوبت از بستر بذر سرعت مي بخشد که وجود اين عامل کشاورزان را با مشکلات فراواني مواجه ساخته که ثمره آن کاهش راندمان محصول و يا رها ساختن و بدون استفاده باقي ماندن مزارع سنگلاخي است. سيستم تخليه هيدروليکي سنگ از داخل مخزن به بيرون؛ بدون باقي ماندن سنگ در انتهاي مخزن و خارج شدن خاک به همراه سنگ می باشد.

بالا