کمباین غلات}

کمباین غلات

به روز

دارای تائیدیه نهایی از گروه آزمون ماشین های کشاورزی مجموع ریزش و شکستگی دانه طبق گزارش گروه آزمون، کمتر 1% سرعت عمل بالا در رانندگی با سیستم هیدرواستاتیک پاکسازی زمین از کلش و بذر علف هرز و حفاظت از میکروارگانیزم های زمین قطعات کمتر، بازدهی بیشتر، تعمیر راحت و خرابی کمتر

بالا