مهندسی تولیدی کوشا فن پارس

مهندسی تولیدی کوشا فن پارس

درباره ما

شـرکت مهندسـي تولیدي کوشـافن پارس در زمینه تولید تجهیـزات دندانپزشـکي و دندانسـازي و نیـز تامین مـواد مصرفی فعالیت می نماید. کوشـا فـن پـارس بزرگترین تولیـد کننده تجهیـزات و لوازم دندانپزشـکی و دندانسـازی در کشـور مـی باشـد کـه بـا سـرمایه گـذاری در بخـش تحقیـق و توسـعه و با هدف توسـعه فنـاوری در زمینـه طراحـی، سـاخت و تولیـد تجهیـزات مرتبـط بـا صنعت دندانپزشـکی و دندانسـازی فعالیت دارد. هـم اکنون محصـولات تولیدی این شرکت با بالاتریـن کیفیت و قیمت رقابتی نسـبت بـه سـایر برندهـای هم تـراز خود در دنیـا مورد اسـتفاده مصـرف کنندگان قـرار می گیرد. کوره های دندانسازی شامل کوره پرسلن AT 100 و AT 300 تمام اتوماتیک، کوره پرس AT 300P تمام اتوماتیک، کوره پرسلن AT 3000 تمام اتوماتیک، کوره های حذف موم سیلندر، کوره گلیزر، کوره زینترینگ زیرکونیا است. میزهای تولیدی این شرکت به دو گروه لابراتواری و آموزشی کلینیکی تقسیم می شود.

محصولات

خدمات

تولید تجهیـزات دندانپزشـکي و دندانسـازي

تامین مـواد مصرفی

تصاویر کاری

مدیریت