درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

رضا عنیمت بغداد

عضو هیئت مدیره

محمدعلی زارع زاده بغداد آباد

عضو هیئت مدیره

حسن غنیمت بغدادآباد

عضو هیئت مدیره

سید رضا حسینی

عضو هیئت مدیره

مریم ضیایی

عضو هیئت مدیره