درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

فرانک احراری

عضو هیئت مدیره

عبدالرضا بهروزی

رییس هییت مدیره

خسرو رودانی

نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل

حمیدرضا قضاوتی

عضو هیئت مدیره

جهانگیر گلاب زاده

عضو هیئت مدیره

علی علیا

عضو هیئت مدیره

حسان تمداندار

عضو هیئت مدیره

حامد زارع

عضو هیئت مدیره