شیمی معدن جهان

شیمی معدن جهان

درباره ما

شركت باتوجه‌به ظرفيت‌هاي بالقوه وامكانات ماشين‌آلاتي خودوهمچنين سازماندهي وبهره‌گيري‌ازنيروهاي متخصص ومجرب خوددرزمينه اجراي طرحهاي عمرانی تمركز نموده واقدام به اجراي طرحهاي مختلفي ازقبيل احداث جاده‌هاي بين‌شهري،آزادراه،بزرگراه،زيرسازي‌خط‌آهن،آماده‌سازي اراضي‌ومحوطه‌سازي‌ شهرها وساخت واحدهاي مسكوني نموده است. ازبرنامه‌هاي شركت جهت توسعه وتكميل فعاليت‌ها مي‌توان به برنامه فعال‌شدن درزمينه‌صنعت‌ سنگ‌وساخت‌سدهاي خاكي‌اشاره كرد كه دراين‌راستاشركت اقدام به جذب‌

محصولات

خدمات

احداث‌ سدهای خاكی و تاسيسات‌ جانبی ،شبكه‌های آبياری و زهكشی.

احـداث شهـرك مسكونـی شـامـل‌ آمـاده‌ سـازی ،مـحوطـه ‌سازی ، تاسيسـات زيـربـنائی و ساختمانهای مسكونی.

ساخت ابنيه سنگين بتنيی شامل‌ سازه‌های صنعتی ،پلهای بزرگ‌ و ديوارهای نگارنده.

اجراي ابنيه صنعتی ، كارخانجات‌ ساخت‌ استحكامات‌ درهمه زمینها.

احداث‌ راه های اصلی،فرعی ، بزرگراه و آزادراه.

ساخت‌ خطوط‌ راه‌آهن‌ شامل زيرسازی ، ابنيه ، ايستگاه ها و …

تصاویر کاری

مدیریت