مدیرعامل :

آقای علیرضا ناصر معدلی

تلفن :

021-88784781~6

ایمیل :

info@perlite-co.com

وب سایت :

www.perlite-co.ir

پیام خود را برای ما ارسال کنید