مدیرعامل :

کامران شمس زمانی

تلفن :

021-91004100

ایمیل :

info@delsa.net

وب سایت :

www.delsa.net

پیام خود را برای ما ارسال کنید