موضوع قرارداد استان نام کارفرما

فروش 87،000 پورت Access

گلستان

شرکت مخابرات گلستان

فروش 54،000 پورت Access

بوشهر

شرکت مخابرات بوشهر

فروش 3700 پورت Access

مركزي

شرکت مخابرات مرکزی

فروش 82،000 پورت Access

هرمزگان

شرکت مخابرات هرمزگان

فروش 148،000 پورت Access و سوئيچ و روتر

كرمانشاه

شرکت مخابرات كرمانشاه

فروش 80،000 پورت Access

خراسان رضوي

شرکت مخابرات خراسان رضوی