تیم مدیران

حسین تابنده

عضو هیئت مدیره

هوتن قربانعلی نژاد

عضو هیئت مدیره

قربانعلی قربانعلی نژاد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

حمید قربانعلی نژاد

نائب رئیس هیئت مدیره