موسسه طراحی و تولید پوشاک وندا

مدیرعامل :

آقای احمدی نژاد

تلفن :

2166968780

ایمیل :

info@vandaa.com

وب سایت :

mehrpol.com/IR8536