فرانورگسترجنوب

مدیرعامل :

بهرام کرمانی کجور

تلفن :

ایمیل :

hr.fngj@gmail.com

وب سایت :

mehrpol.com/IR033