ورود به پنل کاربری


Register

Forgot your password?

پیشنهاد مهرپل برای بیمه انواع مشاغل

پیشنهاد مهرپل برای بیمه انواع مشاغل

پیشنهاد مهرپل برای بیمه انواع مشاغل

 1.  نفت و پتروشیمی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات/ ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه ماشین آلات صنعتی- بیمه  عمر و حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری- شکست ماشین آلات- باربری بیمه نامه مستمری( مکمل بازنشستگی)

 

 1. گاز : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه ماشین آلات صنعتی- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری- شکست ماشین آلات، بیمه باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. برق و الکترونیک : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان  ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی - بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه لوازم و محصولات الکترونیک، باربری بیمه نامه مستمری ( مکمل بازنشستگی ) بیمه عمر گروهی

 

 1. راه و پل سازی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان /  مسئولیت کارفرما  در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه ماشین آلات صنعتی- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری- شکست ماشین آلات- بیمه مسئولیت مهندسی، باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. آب و فاضلاب : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری- بیمه مسئولیت مهندسی، باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. مخابرات : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری، باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. تاسیسات : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی - بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری-  باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. ساختمان : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، بیمه ابنیه، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. اتوماسیون و ابزارآلات : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. محیط زیست : آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. خودرو : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما  در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری، باربری بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)

 

 1. معدن : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث ،  آتش سوزی ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه ماشین آلات بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)صنعتی- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری- شکست ماشین آلات- بیمه مسئولیت مهندسی، باربری

 

 1. کشاورزی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ،مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه ماشین آلات صنعتی/غیر صنعتی- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)،بیمه عمر و سرمایه گذاری- شکست ماشین آلات- بیمه گلخانه، باربری

 

 1. خدمات مدیریت : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. رستوران و صنایع غذایی : مسئولیت مدیران رستوران در قبال کارکنان و مراجعین ،آتش سوزی تجهیزات، ساختمان ها و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. ثبت برند / شرکت : آتش سوزی ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. خدمات درمانی : بیمه مسئولیت مدیران فنی/ پزشکان/ پیراپزشکان/پرستاران در قبال کارکنان و مراجعه کنندگان، آتش سوزی تجهیزات درمانی/ ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. ایمنی حرفه ای و طب کار : بیمه مسئولیت مدیران فنی/ پزشکان/ پیراپزشکان/پرستاران در قبال کارکنان و مراجعه کنندگان و مددجویان، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. آزمایشگاه : بیمه مسئولیت مدیران فنی/ پزشکان/ پیراپزشکان در قبال کارکنان و مراجعه کنندگان، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی –بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. حقوقی و قراردادی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، بیمه مسئولیت وکلا /دفترداران/ سردفترداران،  آتش سوزی ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. خدمات مالی : آتش سوزی ، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)-بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. دانش بنیان : آتش سوزی ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی – بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- بیمه حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی : مسئولیت کارفرما در قبال ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)-بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

 1. محصولات آرایشی و بهداشتی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث و استفاده کنندگان، بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- آتش سوزی ساختمان های اداری و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی، حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری-بیمه باربری

 

 1. نساجی : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث و استفاده کنندگان، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری /تولیدی و مسکونی کارکنان و مدیران-درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی، حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)، بیمه باربری

 

 1. صنایع چوب : مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث و استفاده کنندگان، آتش سوزی تجهیزات، ساختمان های اداری تولیدی و مسکونی کارکنان و مدیران- بیمه عمر انفرادی گروهی ، بیمه مستمری ( مکمل بازنشستگی)- درمان گروهی و انفرادی- بیمه ثالث و بدنه گروهی و انفرادی، حوادث گروهی و انفرادی- بیمه سنوات کارکنان- بیمه عمر و سرمایه گذاری،بیمه باربری

 

برای استفاده از خدمات بیمه در وبسایت ما به آدرس www.mehrpol.com ثبت نام کنید.

بیمه انواع مشاغل بیمه انواع مشاغل بیمه انواع مشاغل بیمه انواع مشاغل

You must be logged in to post a comment

comments

 • شما اولین نفری باشید که برای ما نظر خود را می فرستید