درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

حسین طوسی

رئیس هیئت مدیره

محمد حسین طوسی

نایب رئیس هیئت مدیره

سیدمسعود بامشگی

مدیرعامل

شهین صادق زاده

عضو هیئت مدیره