درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

فرهاد کرم زاده

رئیس هیئت مدیره

کامران شمس زمانی

مدیر عامل

فرح روزی طلب

نائب رئیس هیئت مدیره

رضا اشراقی

عضو هیئت مدیره