درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

مازیار احمدی

رئیس هیئت مدیره

ایرج عمرانی

عضو هیئت مدیره

آزاده عمرانی

عضو هیئت مدیره

صالحه کیایی

عضو هیئت مدیره

زهرا نصراله زاده ماسوله

عضو هیئت مدیره