درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

عباس عابدی

عضو هیئت مدیره

امیررضا عابدی

عضو هیئت مدیره

علیرضا عابدی

عضو هیئت مدیره

نرجس جعفری قهرودی

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا عابدی قهرودی

عضو هیئت مدیره

مرتضی حسن زاده

عضو هیئت مدیره

اکبر شیریان

عضو هیئت مدیره

مهدی میرآخوری

عضو هیئت مدیره