درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

هادی خدادادی آق قلعه

نائب رئیس هیئت مدیره

اکبر علیزاده برقه

رئیس هیئت مدیره

علی بخشی

عضو هیئت مدیره