درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

زرین تاج برکتیان

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا احتشامی پور

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

علی توکلی

عضو هیئت مدیره