درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

حمید سیاح

عضوهیئت مدیره

احمد جعفرزاده صدیق

مدیر عامل

جعفر اسمعیل زاده پارام

نایب رییس هیئت مدیره

علی شعاعی ساربانقلی

رییس هیئت مدیره