درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

میرکامران گرامی راد

رئیس هیئت مدیره

ویدا نبی زاده تبریزی

نائب رئیس هیئت مدیره

رضا جلالی کشاورز

مدیر عامل

سید رضا هاشمی صدرائی

نائب رئیس هیئت مدیره