مدیرعامل بانک ملی ایران: وصول مطالبات معوق سرعت گرفت

مدیرعامل بانک ملی ایران: وصول مطالبات معوق سرعت گرفت