بانک مسکن آمادگی پرداخت انواع تسهیلات در حوزه مسکن و ساختمان را دارد

بانک مسکن آمادگی پرداخت انواع تسهیلات در حوزه مسکن و ساختمان را دارد