کمربند}

کمربند

به روز

اتصال سه راه بولتد چدن داکتیل طبق استاندارد ISO 2531 گلندی. کمربندی که قسمت نگهدارنده آن شبیه به تسمه است. سه راهی هایی از جنس چدن که سه سر خروجی آنها دارای فلنج می باشد. فلنج های سوراخ دار اسپیکات که از جنس چدن ساخته شده. کپ یا درپوش برای بستن انتهای لوله از جنس چدن. اتصال چهارراهی از جنس چدن که توسط فلنج به لوله بسته میشود. دریچه های لولا دار و بدون لولا جهت نصب روی منهول های خطوط لوله انتقال فاضلاب و مخابرات .

بالا